รายละเอียด
รายละเอียดการแข่งขัน TOYOTA x SINGHA Club Race Thailand 2019
วันที่ รายการ เวลา สถานที่
16 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัคร Club Race Thailand 2019 - online
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 สนามที่ 1 : Team Time Trial 09:00 - 16:30 น. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 สนามที่ 2 : Mass Start 09:00 - 16:30 น. มวกเหล็ก ฮิลไซด์ จ.สระบุรี
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 สนามที่ 3 : Mass Start 05:00 - 16:00 น. เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 สนามที่ 4 : Criterium 11:00 - 16:30 น. แก่งกระจานเซอร์กิต จ.เพชรบุรี
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/11/2562
หมายเหตุ: สนามแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อกำหนดของทีมผู้สมัครและผู้ถูกเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน

การรับสมัคร

1. กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
 • รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 30 ทีมใหม่สำหรับทีมแข่งขันประเภททีมชาย และ 40 ทีมสำหรับทีมแข่งขันประเภททีมหญิง
 • ทีมแข่งขันที่มีคะแนนรวม TOYOTA x SINGHA CLUB RACE THAILAND 2018 อันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 10 จะได้รับเชิญให้ทำการแข่งขันต่อใน CLUB RACE THAILAND 2019 ให้ทีมทำการสมัครลงแข่งขันพร้อมชำระค่าสมัครใหม่อีกครั้ง โดยได้สิทธิผ่านเข้ารอบคัดเลือกอัตโนมัติ

2. ช่องทางการรับสมัคร

www.clubracethailand.com

3. เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนของนักกีฬาจักรยานทุกคน
 • สำเนาบัตรประชาชนของทีมงานทุกคน
 • จดหมายยินยอมจากผู้ปกครอง ในกรณีที่นักกีฬาจักรยานที่สมัครลงแข่งขัน อายุต่ำกว่า 20 ปี นับจากวันที่เริ่มแข่งขันสนามที่1 (วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562)

4. ค่าสมัครและวิธีการชำระค่าสมัคร

 • สนามแข่งขันสนามที่ 1 (รอบคัดเลือก)
  ค่าสมัครทีมชายทีมละ 3,000 บาท และค่าสมัครทีมหญิงทีมละ 2,000 บาท
  โดยจะต้องชำระค่าสมัครก่อนเริ่มทำการแข่งขัน
 • สนามแข่งขันสนามที่ 2 – 4
  ค่าสมัครทีมชายทีมละ 9,000 บาท และค่าสมัครทีมหญิงทีมละ 6,000 บาท
  โดยจะต้องชำระค่าสมัครก่อนเริ่มทำการแข่งขันสนามที่ 2 (เฉพาะทีมที่ผ่านการคัดเลือกสนามแข่งขันสนามที่ 1 เท่านั้น)
 • ทีมแข่งขันที่มีคะแนนรวม TOYOTA x SINGHA CLUB RACE THAILAND 2018 อันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 10
  ต้องทำการสมัครลงแข่งขันพร้อมชำระค่าสมัครใหม่ โดยได้สิทธิผ่านเข้ารอบคัดเลือกอัตโนมัติ

วิธีการชำระค่าสมัคร

 • โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี: ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีกระแสรายวัน บริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล จำกัด เลขที่บัญชี 124-308-9412 จากนั้นให้ส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครมาพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
 • การคืนเงินค่าสมัครสนามแข่งขันสนามที่ 2 - 4 ผู้จัดการแข่งขันคืนค่าสมัครเป็นบัตรสมนาคุณ (Voucher) ใช้ภายใน Specialized Concept Store Bangkok และ Peloton Showroom มูลค่าเท่ากับค่าสมัคร ทั้งนี้ทีมแข่งขันจะต้องลงแข่งขันตามข้อกำหนดของผู้จัดการแข่งขัน ครบ 4 สนาม โดยผู้จัดการแข่งขันจะมอบบัตรสมนาคุณให้ในพิธีประกาศผลการแข่งขันในสนามแข่งขันสนามที่ 4

คุณสมบัติของทีมผู้สมัคร ประกอบไปด้วย

 1. ทีมแข่งขันประเภททีมชาย
  1. สมัครเป็นทีม ส่งรายชื่อนักกีฬาจักรยานได้ทีมละไม่เกิน 9 คน ในแต่ละสนามแข่งขันสามารถลงแข่งขันได้อย่างน้อย 4 คนไม่เกิน 7 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน
 2. ทีมแข่งขันประเภททีมหญิง
  1. สมัครเป็นทีม ส่งรายชื่อนักกีฬาจักรยานได้ทีมละไม่เกิน 6 คน ในแต่ละสนามสามารถลงแข่งขันได้อย่างน้อย 3 คนไม่เกิน 4 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน
 3. ทีมแข่งขันที่ส่งนักกีฬาจักรยานลงแข่งขันทั้งสองประเภท (ทีมแข่งขันประเภททีมชาย และทีมแข่งขันประเภททีมหญิง) สามารถใช้เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันได้
 4. ชมรมหรือสโมสร สามารถส่งทีมแข่งขันประเภททีมชายได้จำนวน 1 ทีม และหรือทีมแข่งขันประเภททีมหญิงได้จำนวน 1 ทีม (ไม่สามารถส่งทีมแข่งขันมากกว่า 1 ทีมในแต่ละประเภทการแข่งขัน)
 5. ทีมแข่งขันต้องมีเสื้อทีมที่มีรูปแบบเป็นของตัวเอง และไม่ซ้ำกับทีมอื่น
 6. ทีมแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาจักรยานที่แจ้งไว้ในใบสมัครได้

คุณสมบัติของนักกีฬาจักรยานผู้สมัคร

 1. นักกีฬาจักรยาน อายุต่ำกว่า 20 ปี นับจากวันที่สมัคร ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยแนบหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครองพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองประกอบการสมัคร
 2. ในแต่ละทีมสามารถมีนักกีฬาจักรยานที่อายุ 23 ปี หรือต่ำกว่า ลงสมัครในทีมชายได้จำนวน 2 คน และหรือทีมหญิงได้จำนวน 1 คน
 3. ไม่เป็น หรือเคยเป็นนักกีฬาจักรยานเยาวชนทีมชาติ, ทีมชาติ หรือนักกีฬาจักรยานอาชีพ ที่เคยสังกัดในทีมระดับ CONTINENTAL TEAM, PRO CONTINENTAL TEAM และ UCI WORLD TEAM มาก่อน
 4. นักกีฬาจักรยานต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในเมืองไทย (with Thai residence permit or valid working visa) และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติ (ข้อ 3.) สามารถลงสมัครแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คนต่อทีม
 5. นักกีฬาจักรยานที่เคยถูกลงโทษทางวินัย ถึงขั้นห้ามลงแข่งขัน หรือถูกเพิกถอนสิทธิ์ โดยสมาคม กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ไม่สามารถลงแข่งขันได้
 6. นักกีฬาจักรยานที่ติดทีมเยาวชนชาติ หรือทีมชาติระหว่างการแข่งขัน ให้สละสิทธิ์การแข่งขัน CLUB RACE THAILAND 2019 ทีมแข่งขันสามารถหานักกีฬาจักรยานมาทดแทนได้ทันที โดยจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของผู้จัดการแข่งขัน
 7. กำหนดให้นักกีฬาจักรยานติดป้ายหมายเลขประจำตัวของตนตามที่ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมให้ ด้านหลังเสื้อ Jersey ทั้งสองด้านในสภาพเดิม ห้ามตัด พับ หรือแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น และติด CHIP จับเวลาตามหมายเลขประจำตัวของตนบนจักรยานที่ใช้ทำการแข่งขันบริเวณหลักอานในสภาพเดิม ห้าม ตัด พับ หรือแก้ไขใดๆทั้งสิ้น (ในบางสนามอาจมีการติด GPS Tracking ที่ทางผู้จัดจัดเตรียมไว้)
 8. กำหนดให้นักกีฬาจักรยานสวมหมวกกันกระแทกตลอดเวลาการแข่งขัน
 9. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาจักรยานใช้ภาชนะที่เป็นแก้วตลอดการแข่งขันโดยเด็ดขาด
 10. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาจักรยานใช้สารเสพติด สารกระตุ้น ตลอดการแข่งขัน

รถทีมเซอร์วิส

 1. กำหนดให้ทีมแข่งขันจัดเตรียมรถทีมเซอร์วิส 1 คัน เพื่อให้ความช่วยเหลือนักกีฬาจักรยานในระหว่างทำการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันจะติดตั้งวิทยุสื่อสารทางเดียว (สนามที่ 2-3) เพื่อรับฟังข่าวสารจากกรรมการกลาง (RADIO TOUR)
 2. อนุญาตให้สามารถใช้วิทยุสื่อสารระหว่างนักกีฬาจักรยานกับรถทีมเซอร์วิสได้ในสนามที่ 1 เท่านั้น
 3. ไม่อนุญาตให้ทีมเจ้าหน้าที่เซอร์วิสนั่งบนขอบกระบะ หรือนั่งบริเวณที่เป็นจุดอันตรายของตัวรถในระหว่างทำการแข่งขัน และภายในรถต้องมีผู้โดยสารไม่เกิน 4 คน (รวมคนขับ)
 4. การให้ความช่วยเหลือเมื่อนักกีฬาจักรยานประสบปัญหา ทำได้ก็ต่อเมื่อนักกีฬาจักรยานและรถทีมเซอร์วิสจอดหยุดนิ่งบริเวณไหล่ทางด้านซ้ายของถนน เมื่อกลุ่มนักกีฬาจักรยานที่ตามมาได้ผ่านไปแล้ว
 5. สนามแข่งขันบางสนามใช้ถนนสาธารณะ ที่ทางผู้จัดฯ ไม่สามารถปิดการจราจรได้ตลอดการแข่งขัน โดยจะมี Marshal คอยควบคุมเส้นทาง รถทีมเซอร์วิสต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการอย่างเคร่งครัด
 6. รถทีมเซอร์วิสสามารถช่วยเหลือนักกีฬาจักรยานภายในทีมของตนเองเท่านั้น
 7. รถทีมเซอร์วิสสามารถเริ่มให้น้ำและอาหารได้เมื่อการแข่งขันผ่านพ้นไปเป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้น จนกระทั่งสิ้นสุดการให้น้ำและอาหารที่ 20 กิโลเมตร ก่อนถึงเส้นชัย สามารถให้น้ำ และอาหารหลังรถหัวหน้าผู้ตัดสินในสนาม หรือ กำหนดให้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ตัดสิน
 8. กำหนดให้รถทีมเซอร์วิส มีความสูงจากพื้นถึงหลังคารถไม่เกิน 185 เซนติเมตร และมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 9. กำหนดให้รถทีมเซอร์วิสที่นำมาใช้ ต้องติดสติกเกอร์ ชื่อทีม ทั้งด้านหน้าและด้านหลังกระจกบังลม ตามรูปแบบของผู้จัดการแข่งขันเท่านั้น และมีขนาดดังนี้ (ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมให้)
  1. โดยมีความกว้าง 7 นิ้ว และให้มีความยาวเท่ากับขนาดของกระจกบังลม ทั้งด้านหน้ารถ และด้านหลังรถ
  2. กำหนดให้ใช้พื้นสีขาว ตัวอักษรขนาด 4 นิ้ว ห่างจากขอบด้านบน 1.5 นิ้ว และห่างจากขอบด้านล่าง 1.5 นิ้ว

การคัดเลือกและการแข่งขัน

 1. ทีมแข่งขันที่มีคะแนนรวม TOYOTA x SINGHA CLUB RACE THAILAND 2018 อันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 10 จะผ่านเข้ารอบคัดเลือกอัตโนมัติ
 2. ทีมแข่งขันตาม (ข้อ 1.) ให้ทำการแข่งขันใน สนามแข่งขันสนามที่ 1 เพื่อสะสมเวลารวมประเภททีม และจัดลำดับรถทีมเซอร์วิส
 3. ทีมแข่งขันที่สมัครใหม่ CLUB RACE THAILAND 2019 ให้มาคัดเลือกในสนามแข่งขันสนามที่ 1 โดยทีมแข่งขันที่ทำเวลาได้ดีที่สุด 10 ลำดับ จะถูกคัดเลือกแข่งขันในสนามแข่งขันสนามที่ 2 – 4 ร่วมกับ 10 ทีมแข่งขันตาม (ข้อ 1) และ (ข้อ 2)
 4. การกำหนดเวลาของทีมแข่งขันแต่ละทีมในสนามแข่งขันสนามที่ 1 จะใช้เวลาของนักกีฬาจักรยานที่ผ่านเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 3 ของทีมนั้นๆ
 5. อนุญาตให้ใช้รถจักรยานประเภท TIME TRIAL ที่ได้รับการรับรองจาก UCI หรือสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในสนามแข่งขันสนามที่ 1 เท่านั้น
 6. ไม่อนุญาตให้ใช้รถจักรยานประเภท Triathlon เข้าแข่งขันทุกสนามการแข่งขัน
 7. การกำหนดเวลาของทีมแข่งขันแต่ละทีมในสนามแข่งขันสนามที่ 2 – 4 จะใช้เวลาของนักกีฬาจักรยานที่ผ่านเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ดีที่สุด ทีมชาย 4 คน ทีมหญิง 3 คน ของทีมนั้นๆ มาบวกกัน
 8. กำหนดให้ทีมแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือก ลงแข่งในสนามแข่งขันสนามที่ 2 - 4 ให้ครบ
 9. ทีมแข่งขันต้องไปรายงานตัว ณ จุดลงชื่อ (SIGN - ON) ในบริเวณและเวลาที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดในสนามนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็จะทำการแนะนำทีมต่อผู้ชมการแข่งขัน
 10. ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน การตัดสินใจจะต้องทำร่วมกันระหว่างคณะกรรมการผู้ตัดสิน RACE CONTROLLER, RACE DIRECTOR และผู้แทนของผู้จัดการแข่งขัน
 11. กำหนดให้มีป้ายบอกระยะทางก่อนถึงเส้นชัยดังนี้
  1. 25 กิโลเมตร, 20 กิโลเมตร, 15 กิโลเมตร, 10 กิโลเมตร
  2. 5 กิโลเมตร, 4 กิโลเมตร, 3 กิโลเมตร, 2 กิโลเมตร, 1 กิโลเมตร
  3. 500 เมตร, 300 เมตร, 200 เมตร, 100 เมตร, 50 เมตร

กติกาการตัดสินและผลการแข่งขัน

 1. กติกาการตัดสินยึดถือกฎการตัดสินของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และกฎปลีกย่อย รับรองโดยคณะกรรมการตัดสินจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ตรวจสอบและลงนามรับรองผลการแข่งขัน
 2. คณะกรรมการผู้ตัดสินโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย สามารถสุ่มตรวจจักรยาน ตามมาตรฐาน UCI โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งก่อนแข่ง และจบการแข่งขัน ตลอดจนผู้ที่ได้รับรางวัล
 3. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มตรวจสารกระตุ้น กับนักกีฬาจักรยานโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่ามีการใช้สารกระตุ้นจริง จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน หรือ Disqualify (DQ) ทั้งทีมแข่งขันทันที
 4. กรณีผู้จัดการแข่งขันตรวจพบว่า นักกีฬาจักรยานมีเจตนาในการทุจริตการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ และ/หรือยึดของรางวัลที่ได้รับก่อนหน้าคืนทั้งหมด
 5. นักกีฬาที่ปั่นไม่จบ หรือ Did not finish (DNF) จะถูกบวกเวลาบุคคลของสนามนั้นๆ 15 นาทีจากเวลาของนักกีฬาคนสุดท้ายที่เข้าเส้นชัย
 6. การประกาศผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ จะถูกประกาศภายใน 30 นาที นับจากการแข่งขันสิ้นสุดลง ผู้จัดการทีมสามารถตรวจสอบผลการแข่งขันและโต้แย้งผลการตัดสินต่อคณะกรรมการได้เมื่อประกาศถูกติด ณ บอร์ดแจ้งผลการแข่งขัน
 7. การประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ จะถูกประกาศภายใน 1 ชั่วโมงนับจากการปิดประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ผู้จัดการทีมสามารถประท้วงผลการแข่งขันโดยวางเงินประกันจำนวน 3,000 บาท ต่อผู้จัดการแข่งขัน
 8. การยึดเงินหรือคืนเงินประกันจากการประท้วงผลการแข่งขัน
  1. กรณีที่ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทีมแข่งขันที่ประท้วงจะถูกยึดเงินประกัน
  2. กรณีที่ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ทีมแข่งขันประท้วง ผู้จัดการแข่งขันจะทำการคืนเงินประกันให้

ข้อปฏิบัติที่ทีมแข่งขันต้องปฏิบัติตาม

 1. ทางทีมแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฎของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 2. ทางทีมแข่งขันต้องแจ้งรายชื่อนักกีฬาตามวันเวลาที่ผู้จัดกำหนดในแต่ละสนาม กรณีที่ทีมแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ทางผู้จัดฯ ถือว่าทีมแข่งขันมีเจตนาเลี่ยงการแจ้งรายชื่อนักกีฬา โดยมีบทลงโทษหลังการแจ้งเตือน 1 ครั้ง เป็นการปรับเงินสด 1,000 บาท
 3. ทางผู้จัดฯ ขอให้ทุกทีมให้ความร่วมมือในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น GPS Tracking, RFID SHIP TIMING ตามที่ผู้จัดฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยมารับ-คืนอุปกรณ์ ณ จุดลงทะเบียน กรณีที่อุปกรณ์ที่ทางผู้จัดฯ จัดไว้ให้สูญหาย หรือไม่คืน ณ จุดลงทะเบียน หลังจบการแข่งขัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงิน จำนวน 3,000 บาท/1 ชุด
 4. ทางผู้จัดฯ อนุญาตให้ใช้วิทยุสื่อสารกันระหว่างทีมเซอร์วิสกับนักกีฬา (เฉพาะสนามที่ 1 Team Time Trial เท่านั้น) โดยจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายในระหว่างการแข่งขัน และทีมที่ต้องการใช้วิทยุสื่อสาร จะต้องแสดงเจตจำนงต่อกรรมการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

สิทธิ์ประโยชน์

นักกีฬาจักรยานและเจ้าหน้าที่ ที่ลงชื่อเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละสนาม จะได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยอุบัติเหตุที่ทางผู้จัดการแข่งขันจัดทำให้ ทีมแข่งขันที่ไม่ได้ส่งรายชื่อนักกีฬาจักรยาน และทีมเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้ โดยกำหนดให้ส่งรายชื่อนักกีฬาจักรยาน และเจ้าหน้าที่ 1 สัปดาห์ก่อนการแข่งขันเป็นอย่างน้อย

Download ข้อกำหนดของทีมผู้สมัคร update : 14-03-2019