Teams
ทีมที่เข้าแข่งขัน
TOYOTA x SINGHA Club Race Thailand 2019

รายชื่อที่เป็นสีเขียว คือรายชื่อที่มีการลงทะเบียนเลือกลงแข่งขัน (ตัวจริง) ในสนามที่ 4

ลำดับ โลโก้ทีม ชื่อทีม นักกีฬา
1 Roojai.com cycling team
(1) Kumut Limwattanachai
(2) Chaloemphon Klahan
(3) Sanyalak Phutthawat
(4) Jaturapat Tantanawong
(5) Thanachat Yatan
(6) Adrian John Pringle
(7) Pannathon Boonprom
(8) Jaruwat Jongsit
(9) Chartpat Pholphak
2 Woodland Cycling Team
(21) ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม
(22) ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ
(23) ศุภมิต อาชนันท์
(24) พีระฉัตร พุกพิพัฒน์
(25) ยุตินัย ติรกานันท์
(26) วรเทพ เลี่ยมแจ่ม
(27) เผด็จชัย ประสิทธิ์พงษ์ชัย
(28) เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร
(29) ระพีพัฒน์ พรหมพฤทธิพร
3 PJD Pumbike Specialized
(31) เทพฤทธิ์ (ส.ต.) ท้วมวงศ์
(32) ทรัพย์ประเสริฐ พิมพ์แสง
(33) จีระศักดิ์ จำปา
(34) ณัฐฏ์วัฒน์ (พ.อ.อ.) สุวรรณชาติ
(35) วิวัฒน์ เหมือนพลอย
(36) อมรเทพ พุทธภูมิ
(37) ฐิติพงษ์ (ส.อ.) สลีอ่อน
(38) ศรัณย์ (ส.ต.) คงเจริญ
(39) ธวัชชัย (ส.อ.) ขันนันต๊ะ
4 Singha Gemburi Puennukpan
(41) ปุณทวัฒน์ ดิบเตจ๊ะ
(42) สันติ พงษ์สุวรรณ
(43) ณัฐนันท์ ศรีใหม
(44) ปองเทพ สิทธิสัมพันธ์
(45) ธรรมรัตน์ ถวิล
(46) ธีรชัย ต๊ะคำ
(47) ชัยวัฒน์ วุฒิ
(48) ตะวัน ดาวลับเมฆ
(49) สิริวัช พรมคลี่
5 EN KKU
(51) สุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย
(52) พรอนันต์ สุทธวิรีสรรค์
(53) ปานชนก คำสอ
(54) พิสิทธิ์ หมื่นโสภา
(55) ฑีฆพล ชมภูพันธ์
(56) เฉลิมชนม์ ไฝปัน
(57) กันตภณ คุณคุ้มภัย
(58) วีรชัย ณ สงขลา
(59) พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง
6 Lensocycling
(61) นาย ศักรินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
(62) รพีพงษ์ ประเสริฐนิจกุล
(63) ธีรวิทย์ เหลาโชติ
(64) อนันต์สิทธิ์ ยามี
(65) รักษ์ชนม์ คอยชื่น
(66) สมชาย ชมชื่น
(67) มารุต ยอแซฟ
(68) สมศักดิ์ ศิริมาตรพรชัย
(69) ธนกฤต สุทธิวัฒนา
7 Siam Bike Zephyr by ODIN
(71) บุญชนะ แก้วดีวงษ์
(72) บุณยฤทธิ์ แก้วดีวงษ์
(73) ชานนท์ อนุวรรณ
(74) พิพัฒนมงคล มณีน่วม
(75) กฤดากร รุ่งจรูญธนกุล
(76) ธนกร พัฒนกิจสิริ
(77) ศิริชัย สุขผล
(78) นัทรินทร์ธร เมฆเสือ
(79) เทอดเกียรติ บรรจงชีพ
8 แม่กิมไล้
(81) ธเนศพล กุลสเวต
(82) อาทิตย์ ปานแก้ว
(83) ธานี แซ่ฉั่ว
(84) เทวิน รุ่งเรืองทิพย์
(85) จิรกฤต อาจเมือง
(86) ดิชย์ศรินทร์ จ่ายเจริญ
(87) ธวัชชัย สินเจริญ
(88) ภูตินัยน์ ปรีเปรม
(89) พงศกร พุ่มโลก
9 Phuphan bike vee tire co
(91) ศรันย์ รัตนสมัย
(92) ภัคพงษ์ ธารชัย
(93) ธนชิต วงศ์บาตร
(94) พิชิต ทรงเกีตรติศักดิ์
(95) สุพัฒน์ โชติไกรสิทธิ์
(96) เจิดจ้า ณ นคร
(97) ธีระยุทธ ปุริตานัง
(98) ธราทร ทองละไม
(99) ศรราม พาพิทักษ์
10 Nich - 100Plus
(101) จิโรจน์ วสุหิรัญ
(102) ศุภกิตติ์ วิมาละ
(103) นัฎฐชัย มาลัยทอง
(104) บรรพต ชมภูเพชร
(105) บุญนำ แต้บ้านฮวด
(106) ธิติบดี แสงศิริบังอร
(107) พิเชษฐ์ พึ่งแรง
(108) ฐิติพงศ์ ดาวพิเศษ
(109) กรณ์ พัฒนสิน
11 UBON-TCR
(111) สิทธิพล โกมลเวชกุล
(112) ชัยณรงค์ ปทุมวัน
(113) พงศธร วรเนตร
(114) พงศกร ฟอลเล็ต
(115) พัลลภ ศรีเคน
(116) ณัฐกร ทองวล
(117) อนุพงศ เจริญรัตน์
(118) วุฒิพงษ์ อมรกุล
(119) ภานุวัฒน์ สุเนตร
12 เสือยิ้ม ราชบุรี
(121) ชวิน รุ่งหทัยธรรม
(122) กฤษฎา โฆสิตคณาวุฒิ
(123) วิทยา เกิดสมจิตต์
(124) สุระ จิตตวิวัฒน์
(125) ทศพร ลิ้มไพเราะ
(126) ชยานนท์ รุจิรัตน์
(127) ภัทธาวุธ พูลทรัพย์
(128) จิรายุ สินลักษณทิพย์
(129) ณัฐนันท์ ฉันทวุฒินันท์
13 BIORACERSFCT
(131) นนทวัฒน์ คงพิศุทธิ์ไพศาล
(132) ภูมรินทร์ บุญรอด
(133) ปวิณ รุจิเกียรติกำจร
(134) พิพัฒน์ ฉัตรโชติกุล
(135) พิชชากร ยิดนรดิน
(136) กษิดิศ ตรัยรัตนมงคล
(137) ศรัณย์ ชลศิริพงษ์
14 100Lii GR plus
(141) อภิชา แสวงกิจ
(142) วิชิต สำโรงทอง
(143) สรายุทธ บุญหิรัญ
(144) นวทรัพย์ มณีสุขศรี
(145) สุจินดา วุฒิ
(146) ณัฐวัฒน์ จิตประเสริฐ
(147) จิรวัฒน์ พยัคฆกุล
(148) วรากร ผอบแก้ว
(149) อมรินทร์ สวัสดี
15 singhabikenet
(151) เจตจำนงค์ แซ่ตั้ง
(152) วิฑูล ตลอดไธสง
(153) เด่นเพชร ศิลป์มิตรภาพ
(154) ภาณุพงศ์ พันเฟื่อง
(155) ธีรวุฒิ หลงห่วง
(156) เจตนา เจริญทรัพย์
(157) อภิวัฒน์ พุทธนิรันดร์กุล
16 CPS Alpha
(161) ศักดิเกติ์ ปีเตอร์ซัน
(162) วุฒิชัย กิตติพัฒนะชัย
(163) นพดล ฤกษ์โรจี
(164) นราพงษ์ วงค์วิเศษ
(165) คณิศร วงศ์สุวรรณ
(166) รัฐธนินท์ เจนสิริวัฒน์
(167) อมรนพ วิไลรัตน์
(168) กิติศักดิ์ วิทยากาญจน์
(169) ดิษพงศ์ ธนวัฒนายิ่งยง
17 DESIGNTEAM
(171) อำรี สายอ
(172) สุฮัยมีน สายอ
(173) ทวีศักดิ์ ศรีช่วย
(174) ปิยพงษ์ เอี่ยมผดุงชาติ
(175) สุริยา วงศ์พันธุ์
(176) ปาราเมศ ชูดี
(177) ธนู ไชยกุล
(178) อนุวัฒน์ แจ่มรังษี
(179) พิพัฒน์ แซ่เตียว
18 Krich Merida Thailand by Cyclesport
(181) เอกลักษณ์ กิจขจรกุล
(182) รัชศักดิ์ บุญชู
(183) มนตรี สิงหวงษ์
(184) วีระยุทธ ป้อมทอง
(185) คอนคำ สุธรรมวงค์
(186) อโณชา พิพัฒน์เดชพงษ์
(187) ภาคภูมิ อุปะละนาระ
(188) จักรพัชร วรศิริ
(189) สาโรช กาญจนานนท์
19 Singha AV55 Cycling Team
(191) พนิชพงศ์ การนาดี
(192) ภานุพันธ์ ไทยยันโต
(193) ประดิษฐ โพธิกลาง
(194) กิติพงษ์ ทีฆพุฒิ
(195) ชวรินทร์ ปาระมีแจ้
(196) อภิรักษ์ เตชะแก้ว
(197) ณศตวรรษ จินะพรม
(198) ปิยะพงษ์ มหานาม
(199) กฤษกรณ์ เต๋มิจ๊ะ
20 SKYRIDER
(201) ชนาวีร์ ธรรมจักรโยธิน
(202) ธนดล กาบแก้ว
(203) พงษ์พัฒน์ วนเก่าน้อย
(204) ภูริเดช พ่อค้า
(205) รัฐพล พามโพธิ์
(206) รัฐภูมิ หิรัญวิทย์
(207) ธีรศักดิ์ อริยกุลไชยศิลป์
(208) อาทิตย์ พึงสมบุญ
(209) ณรงค์รัตน์ บัวประดิษฐ์
21 KPS-KITPRASERT RICEMILL
(211) ภูมินทร์ มุกดาแสงสว่าง
(212) วิศรุต จินดารัตน์
(213) พิชานัน ตั้งธนะวัฒน์
(214) พิชัย ตระกูลโอสถ
(215) เชาวลิต ภาวิไล
(216) ปิยะพงษ์ เฟื่องนภากิจ
(217) ธีรภาพ โตทัพ
(218) รวิธ มะเริงสิทธิ์
(219) ณพงศ์ชัย หงส์สุวพัชร
22 TTL POWER
(221) อพิรัตน์ กัลกุล
(222) สมชาย เกื้อกิ้ม
(223) ทองสุก ปิตตัง
(224) สราวุฒิ ศุภรทวี
(225) ศุภวิชญ์ สมศิล
(226) วรเมธ คำคง
(227) ขวัญชัย จันทร์น้อย
(228) ปัฐพงศ์ แก้วมณี
(229) สุรศิษฐ์ ธีรติวิบูลย์
23 HCCT By.ลุงเท่ง
(231) ธีรวัฒน์ สมบูรณ์ทวี
(232) จักกฤษณ์ พันธ์กล่อม
(233) วันเฉลิม บัวคำ
(234) สิริชัย ลิ้มลิขิตอักษร
(235) ถวิล เวสันเทียะ
(236) สาโรจน์ เจียวยี่
(237) พจน์ พจนานุวัตร
(238) อุทัยวุฒิ ธิติ
(239) เผด็จ ยินดี
24 เส็งสั่งแซง
(241) ฮิซาชิ ทาเคฮาร่า
(242) กิจจารักษ์ นิมิตรเกาะ
(243) กิตติภณ พลศักดิ์
(244) จักรา นันทสุคนธ์
(245) ศุภกร ไตรภพกลาง
(246) กิตติศักดิ์ ปืนกระโทก
(247) ณัช อิสริยะทิพย์
(248) กรภัทร จงเป็นสุขเลิศ
(249) นิติ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
25 SOITAN BKK
(251) กฤตภาส สุวรรณสุนทร
(252) ธนกฤต เกิดมณี
(253) นิธินันท์ วงษ์วิสิฎฐ์
(254) เอก อินทรโฆษิต
(255) สามารถ ภู่โต
(256) ปรีดา งั่วลำหิน
(257) ศิวัฒ จงจรูญรังสรรค์
(258) คณาวุฒิ จำปาเทศ
(259) ศุภชัย ศิริวิทย์ภักดีกุล
26 Speedbike4056
(261) พูนศักดิ์ พุฒศรี
(262) นนทวัฒน์ ปาลวัฒน์
(263) ศักดิ์ชัย สุขอยู่
(264) วีรยุทธ บุญยั่งยืน
(265) บำเพ็ญ สุขรัตน์
(266) ณัฐศักดิ์ กล่ำเสือ
(267) ธนบดี จอมพันธ์
(268) ชัยวัตน์ เจริญรื่น
(269) อนุสรณ์ ปลอดประดิษฐ์
ลำดับ โลโก้ทีม ชื่อทีม นักกีฬา
1 EN KKU
(01) นัทธมนต์ อังกูรเมธาโรจน์
(02) ธัญญ์ฐิตา อธิชัยบวรพงษ์
(03) ไอยารินทร์ ไกรญาติ
(04) สลักฤทัย อิงคกิตติ
(05) ชนิดาภา สุวรรณะโชติ
(06) จงใจ สมานพันธ์ชัย
2 แม่กิมไล้
(021) ปรียาภัทร์ วงศ์วัฒนไพบูลย์
(022) ปนิดา นิพนธ์พิทยากร
(023) ชิตา แก้วสวัสดิ์
(024) ยุวรินทร์ ครุธงาม
(025) จุฑาทิพย์ ไชยโย
(026) พรพิศชาณ์ ฆ้องนอก
3 Kitchen Queens
(031) ชานิกา สุวรรณมณี
(032) ธนภรณ์ ใจยาเก๋
(033) ธัญญารัตน์ บุตตะกูล
(034) มนัสนันท์ ลำนวล
(035) ภัทธิญา สุทธิธรรม
(036) นัฏฐา คล่องแคล่ว
4 BG1700Bar
(041) ปัณฑ์ชนิต พงศ์สถาพร
(042) กุลพร เจริญสุข
(043) ณัฐสินี กนกวรกาญจน์
(044) พิณ เพียรพัฒนาวิทย์
(045) รังสินี ปิยสมบัติกุล
5 TCP Training Peter
(051) อรยา อานันท์นิตย์
(052) รวิรัฐ ศรีโสภา
(053) ศิประภา ไร่พุทธา
(054) นวพร ตั้งจิตชัชวาล
(055) สุวนันท์ ไทรพรรณ์
6 KOM KOM
(061) อรุณณภา พาณิชจรูญ
(062) วดี ศรีจารุพฤกษ์
(063) อารีรัตน์ สุขศิริ
(064) ณิชชา กาญจนอภิรักษ์
(065) ขวัญชนก จันทร์สวัสดิ์
(066) กมลรดา ขาวปลอด
7 เสือยิ้ม ราชบุรี
(071) นาฎรภี แซ่ตั้ง
(072) อรวรรณ สุทธิแสวง
(073) กาญจน์สุคนธ์ อุ่นอบ
(074) สุนทรีย์ ทองอ่อน
(075) อัญรินทร์ วงษ์จารุวัจน์
8 G Strong
(081) ปาริตา กังวานธนโชติ
(082) ไดน่า แบลคมอน
(083) กัลยา บุญศรี
(084) ขจิตศรี ศรีวรเวียง
(085) อนรรฆนง นิลโมจน์
(086) บุรฉัตร ถาวร
9 Lensocycling
(091) ปัญจพร ยอแซฟ
(092) อภิชยา ชาญพิพัฒน์กุล
(093) อาริยา ชาญพิพัฒน์กุล
(094) เกศธิดา เทศวานิช
(095) สุทินา หัตถกิจโกศล
(096) จิดาภา แก้วมุกดา